خانواده جامینه

 

كاركنان هنرمند و باتجربه، اساس توسعه و موفقیت جامینه هستند. این خانواده بزرگ با همراهی و مشاركت یكدیگر، در مسیر ارتقاء سطح کیفی محصولات و در نتیجه جلب رضایت مشتریان گام‌های بزرگی برداشته است. نیروی انسانی، تجهیزات و محیط كار مطلوب فضای مناسبی را برای خیاطان فراهم نموده است تا بتوانند با دقت، مهارت و انگیزه روزافزون، بیشترین بازدهی ممکن را در جهت تولید پوشاک باکیفیت داشته باشند. این مجموعه با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم در تمامی بخش‌ها سعی دارد تا شرایط و محیط کاری جذاب و پویایی را بر اساس نیاز کارکنان فراهم نماید زیرا این شرکت باور دارد که نوآوری و ایجاد فضای کاری مطلوب ضامن كیفیت برتر محصولات جامینه خواهد بود.